Høyres kulturforslag

Budsjettdebatten for Innlandet fylkeskommune (2023-2026)

Innlandet er blant de fylkene som har dårligst uttelling på statlige midler til kulturfeltet. En av årsakene er en kulturpolitikk der det har blitt satset tungt på noen få sentraliserte aktører. Det har bidratt lite til at det kan spire og gro i hele fylket. 

Det er trist i et fylke der et rikt kulturliv kan være av våre største fortrinn.

Det ønsker vi å endre på, og investere i at flere kulturaktører i Innlandet kan kvalifisere til støtte.

Høyre har gått til valg på å støtte etableringen av Frikar som et nasjonalt dansekompani. Derfor starter vi her, og foreslår vi et driftstilskudd på 600’ kroner. Et slikt tilskudd er helt nødvendig for at en statlig medfinansiering skal kunne komme på plass.

I vårt budsjett foreslår vi også at vi må gjennomgå mandatene til de store og tunge kunst og kulturinstitusjonene vi har eierskap i, slik at vi sikrer at de bedrar til at kunst og kultur skal få vokse nedenfra.

Selv om vi har funnet rom for en økning, må også vi prioritere innenfor rammen. Derfor foreslår vi et moderat kutt i rammene til de to største: Musikk i Innlandet og Teater Innlandet. Vi ønsker også å redusere økningen til Fylkesarkivet noe. Samtidig ber vi om at fylkesarkivet overføres til administrasjon og fellestjenester, der det strengt tatt hører hjemme.

Midlene vi har frigjort omfordeler vi slik at vi treffer flere brede målgrupper i kulturfeltet, som representanten Velure har redegjort for.

I vårt budsjettforslag har vi gjort et grep for å styrke den regionale innflytelsen på tiltak – der det er naturlig med både kommunal og fylkeskommunal medfiansiering.

Vi flytter 15 millioner fra rammeområdet kultur – til de interkommunale politiske rådene. Dette må ikke forståes som en endring av formålet, kun en overføring av myndighet. Det vil gi likebehandling for regionenes kultursatsinger. Det vil gi lokal forankring og medbestemmelse, og det er vårt svar på hvordan viktige regionale prioriteringer som Teater Glåmdalen og Teateret i Fjellregionen kan videreføres.

For å oppsummere Høyres kulturforslag: 

En tydelig satsing på et nasjonalt dansekompani, Frikar. En liten økning totalt, en moderat omfordeling fra de største, og en stor tillitserklæring til regionalt samarbeid med lokal forvaltning.

Budsjettforslaget i sin helhet kan leses her: https://pub.framsikt.net/2023/ifk/ps-2023-høyres_forslag/#/polsim/politicalsimulation/