Idrettstilbudet ved videregående skoler i Oppland

Oppland Høyre mener modellen for idrettstilbud ved Lillehammer vgs Sør bør være til inspirasjon og etterfølgelse ved andre skoler i Oppland.

Høyre mener det er feil politikk å forby elevene deltagelse i sine private frivillige egenbetalte fritidsaktiviteter mellom 8 og 15. At skolen har lagt til rette for at frivillig aktivitet kan utøves i fritimer på dagtid, i stedet for etter klokken 15, oppfatter Høyre positivt.

Tilsvarende tilbud finnes ved en rekke offentlige videregående skoler rundt om i landet, hvor det foregår utstrakt samarbeid med private eksterne aktører, for eksempel Hovden, Oppdal, Narvik, Dønski, Rjukan, Voss, m.fl. Skal Lillehammer og Oppland på prinsippenes alter stille seg utenfor slike muligheter?

Det er helt grunnleggende i Høyres skolepolitikk at det skal være samarbeid mellom skole, næringsliv og frivillighet. Når skoler finner gode samarbeidsløsninger som ikke er i strid med prinsippet om gratis skole er dette helt i Høyres ånd. Idrettstilbudet ved Lillehammer er svært populært, har god søkning, høy gjennomføring, lite fravær og stort sett et høyt karaktersnitt, altså tvert imot det vi i mange andre sammenheng har som en stor utfordring.

Rådmannens argument om nedlegging på grunn av konkurranse med andre skoler er ikke tilstrekkelig etter Høyres syn. Vi vet at svært få av elevene dette gjelder vil søke idrettslinje ved andre skoler, og vil ved nedlegging kun få et tradisjonelt studiespesialiserende løp uten idrett som et motiverende element.

Forslaget problematiserer også idrettstilbudet ved Lillehammer i forhold til gratisskoleprinsippet. Det har vært gjennomført tilsyn fra fylkesmannen hvor alle påpekte avvik er blitt korrigert. Fylkesmannen skriver på sin hjemmeside den 21/10 følgende: »Fylkesmannen har vært tydelig på at det er rom for et slikt tilbud innenfor dagens regelverk, men at det stiller visse krav til organiseringen». Når fylkesrådmannen, tydeligvis i forståelse med Arbeiderpartiet, griper akutt inn i denne saken midt i den politiske behandlingen må det ha tilkommet plutselige alvorlige forhold som tilsier dette. Høyre forventer snarest en orientering for de folkevalgte organer.

Skal rådmannens forslag fortsette må fylkeskommunen bruke flere millioner årlig bare på Lillehammer for at elevene skal drive med fritidsaktiviteter. Et likhetsprinsipp for skolene i Oppland vil medføre kostnader på flere 10-talls millioner. Vi tviler på at fylkestinget vil bevilge disse midlene. Høyre mener disse pengene skal brukes på den obligatoriske lovpålagte skolen. Den finansiering som nå er foreslått vil i praksis bety at tilbudene blir nedlagt.

Hva vil så et slikt forbud mot organisert fritidstilbud for elvene bety? Eksklusive og individuelle tilbud vil uansett være tilgjengelig for de mest bemidlede elevene. Mange vil ikke få tilgang på et populært og sterkt ønsket idrettstilbud. Er dette en utvikling i Arbeiderpartiets ånd? Skolepolitikken i fylket må ikke bli så manisk i sin higen etter rettferdighet og gratisprinsipp at vi stenger døren for et hvert samarbeid og samhandling med eksterne aktører.

Thorleif Bang
Medlem av komite for opplæring og kultur
Oppland Høyre