Språklige minoriteter

Innlegg i Fylkestinget 10. desember 2015.

Fylkesordfører

Oppfølgingen til revisjonsrapporten viser at fylkeskommunen har tatt tak i alle utfordringene rapporten påpeker. Det er bra!

På et folkemøte i Valdres for noen uker siden minnet Fylkesmannen oss om at flyktninger er «fiks fedige mennesker». Det er en frisk tilnærming til integreringspolitikken. Vi snakker om mennesker som allerede er født. Mange av dem som kommer er ofte i yrkesaktiv alder, eller helt i starten på sitt voksenliv. Hvor godt vi lykkes i integreringen er avgjørende for å gjøre flyktningene til en ressurs, og ikke en belastning.

Flyktningene skal integreres i det norske samfunnet, og det beste for oss alle er at de får komme i gang med det så fort som mulig. Bare slik kan vi bidra til at våre nye innbyggere blir ressurser i samfunnet. Det krever også noe av oss – vi må inkluderer dem. Det er et felles ansvar og en felles anstrengelse for hver og en av oss.

Også fylkeskommunen har en rolle. Mange av flyktningene som nå skal integreres i Opplandssamfunnet har krav på videregående opplæring. Men det er mer. Høyrestyrte Molde kommune, som vant bosettningsprisen i 2012, lister opp samarbeid med videregående skoler som et av de fremste suksesskriteriene for vellykket integrering. I Møre og Romsdal har man f.eks. hatt en spesialtilpasset fagutdanning som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider for de over 25 år. Der har man høstet gode svært erfaringer: Fire kull med full måloppnåelse!

Høyre er opptatt av at opplæringen for språklige minoriteter følges nøye i lys av den pågående flyktningkrisen.

Vi har derfor fremmet et tilleggsforslag, som lyder:

Fylkestinget ber fylkesrådmannen ha særskilt fokus på språkopplæringen til språklige minoriteter i videregående opplæring, voksenopplæring og arbeidsmarkedstiltak, for å styrke integreringen og muligheten for innpass i arbeidslivet.