Regionalt Forskningsfond Innlandet

Innlegg i behandlingen av årsmeldingen til Regionalt Forskningsfond Innlandet.

Fylkesordfører

Etter å ha lest denne årsmeldingen, føler jeg dessverre at jeg har et tynt grunnlag for å mene stort om resultatene til Regionalt Forskningsfond Innlandet. Det inntrykket årsmeldingen forsøker å gi, er en suksesshistorie.

Bare hør, av 15 prosjekter i 2015 oppgis:
– 11 har nådd alle delmål
– 13 har nådd sine hovedmål
– 13 skal videreføres

Når jeg ser på prosjektlista blir jeg likevel litt betenkt om hva slags forskning vi finansierer. Der finner vi prosjekter som «Den ultimate akevittgele». Jeg er åpen for at jeg kan ta feil når jeg skuer hunden på hårene på denne måten, og at dette er viktig forskning for innlandet. Årsmeldingen gir imidlertid lite grunnlag for å vurdere det.

Fondsstyret mener selv at de har god måloppnåelse på føringene fra fylkestingene, men når de skal beskrive måloppnåelse opp mot bestillerbrevet blir det ullent. Et av de få konkrete hovedmålene fra fylkestingene er at Regionalt Forsknigsfond Innlandet skal bidra til en 7% vekst i FoU-innsatsen fra 2012 og fram til 2016. Årsmeldingen forteller ikke om målet er nådd.

Det er åpenbart at forskning og utvikling har en egenverdi, men jeg synes det er en svakhet at forskning og utvikling synes å være selve målet, når det i stedet burde være middelt som skaper ny næring og vekst på innlandet.

Hvis vi i innlandsfylkene skal gå i front i den nye grønne økonomien, bør vi ha forskning som understøtter dette.

Årsmeldingen peker selv på at administrasjonskostnadene er for høye i forhold til virksomhetens omfang, riktignok med motsatt fortegn og en forestilling om at det er budsjettet som er for lavt. RFF bruker 1,5 millioner kroner på å dele ut 20,3 millioner kroner i bevilgninger. 15,6 av disse millionene er midler som videreformidles fra kunnskapsdepartementet.

Fondet hadde et driftsunderskudd på 384.000 kroner i 2015.

Her har vi altså et regionalt utviklingsfond som opererer med for høye driftskostnader, utydelig måloppnåelse, og dessuten negativt driftsresultat.

Vi fremmer derfor følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen utarbeider en sak for fylkestinget for å revidere fondets mandat, mål og driftsform.

Votering: Tilleggsforslaget ble nedstemt.