Politisk tørke

I kommunestyret 22. mars, rettet jeg kritikk til ordføreren for mangel på politiske saker i vårt viktigste politiske organ, noe jeg valgte å kalle politisk tørke. Den direkte foranledningen, var at Valdresrådet behandlet årsmeldingen for VNK dagen før, uten at den hadde vært behandlet i kommunestyret. I tillegg kritiserte jeg at regionstyret regelmessig uttaler seg på vegne av Valdreskommunene i viktige saker, ofte uten at kommunestyret blir informert eller hørt.

Svaret jeg fikk viser at ordføreren ikke forstod kritikken. Hennes svar slår nemlig fast at det er like mange saker som før. Ordføreren er i tillegg freidig nok til å til å svare at den politiske dagsorden er et fellesansvar.

For det første, det viktige er ikke antallet saker, men hvor mye politikk det er i dem. Mange av sakene kommunestyret har behandlet har vært uten særlig politisk uenighet, der vedtaket nærmest blir en formalitet. Min kritikk gikk videre på at av de 12 reelle sakene kommunestyret her hatt, var det ingen som kom som følge av aktuell debatt. Det handler om at ordføreren ikke evner å gjøre kommunestyret til et politisk verksted.

Sakene det er politikk i, legger ordføreren heller til regionstyret. Dette er måten vi har organisert oss på, og det er et stort demokratisk problem. At vi har delegert for mye ut av kommunestyret er heller ikke nytt. Jeg husker godt at ledende politikere, i ordførerens eget parti, skrek seg hese om at kommunestyret måtte «ta tilbake makta» i forrige kommunestyreperiode. Ordførerens ører var like døve da som nå.

For det andre, det er ordføreren og ingen andre som har ansvaret for å sette opp saklisten til kommunestyret. Øvrige kommunestyremedlemmer har begrenset med verktøy for å sette politisk dagsorden: Interpellasjoner, spørsmål og dagsordenstimen. Mindretallet i kommunestyret bruker disse flittig, noe denne debatten er et glimrende eksempel på. Det er imidlertid fortsatt opp til ordfører å følge opp, og med tanke på ordførerens svar, tviler jeg på at det vil skje denne gangen heller.

For det tredje – og en langt viktigere del av min kritikk – er hvilke saker kommunestyret ikke har behandlet, og hvilke organer som har behandlet dem i vårt sted. Regionstyret er ett av dem. Dette består av ordførerne i Valdreskommunene og to representanter fra fylkeskommunen. Det er dette organet som uttaler seg i stort sett alle politiske saker som er viktige for regionen vår. Det gjør de uten at sakene har vært behandlet i kommunestyrene, uten at mindretallets stemme blir hørt. Det er ikke et demokrati verdig.

At ordføreren mener alt er som før, er derfor ikke særlig betryggende. Uføret har nemlig pågått så lenge hun har vært ordfører.

 

Vegard Riseng
Gruppeleder
Nord-Aurdal Høyre

 

Leserbrev, april 2018.